Seminari za HR eksperte

Seminari za HR eksperte

Lako primenljive metode za HR eksperte

SEMINARI ZA HR EKSPERTE

Poboljšajte kvalitet rada!

Upravljanje talentima je proces kojim se ispunjavaju potrebe firme za određenim kadrovima, ali i unapređuje celokupan proces rada. Skokovi u produkciji nisu mogući bez unapređenja rada već zaposlenih kadrova.

Imajući u vidu potrebe HR sektora u radu sa talentima i razvoju kadrova kreirali smo seminar koji omogućava HR specijalistima da unaprede sopstvenu praksu. Najpre da unaprede sopstvene veštine komunikacije i razumevanje delikatnih problema koje pojedinac može imati u odnosu na radno okruženje.

Metode koje smo pripemili su lagane za korišćenje i primenljive na jedan suptilan u radnoj organizaciji. Ove metode značajno olakšavaju proces saradnje između HR sektora i kadrova, ali i ubrzavaju rešavanje interpersonalnih problema, pa i sam razvoj kadrova.

HR ekperti imaju često vrlo mukotrpan posao koji podrazumeva rad pod pritiskom, sa mnogo različitih ljudi i njihovim problemima vezanim za funkcionisanje na poslu. Sve to može da, ako je dominantbno u dugom vremenskom periodu, izazove birn out (sagorevanje) na poslu. Ekspert koji postiže očekivane rezultate na poslu, tada postaje umorna osoba koja je iscrpljena od stresa, tenzije i nerealnih očekivanja nadređenih. Da bi se takav scenario izbegao potrebno je kontinuirano raditi na sebi i svojim veštinama.

Metode Peata

Među najbrže metode koje mogu da se primenjuju u svakoj prilici na sebi, pa i tokom rada na razvoju kadrova su DP2 i Univerzalni metod. Njihova primena nije uslovljena ničim, sem što je potrebno da se radi samostalno na sebi ili jedan na jedan, odnosno pojedinačno sa kadrovima, ako za to postoje uslovi i interesovanje.

DP2 omogućava oslobađanje od negativnih iskustava koje se mogu pojaviti kao ograničavajući faktor tokom edukacija i razvoja kompeticija. Omogućavaju osobi na kojoj se primenjuje da osvesti svoje emocije koje je zadržala u svesti u vezi nekog prethodnog lošeg iskustva, kao i oslobađanje od istih.

Univerzalni proces se primenjuje kada je potrebno menjati poslovne ciljev i iznova ih definisati. Izuzetno, može da se koristi kod oslobađanja od trauma koje su vezane za proces rada (na primer saobraćajne nesreće koje su se desile na poslu i ostavile traumu).

Metode Integra Protokola

Suštinu metode Integra Protokol čini rad sa identitetima koji su na nesvesnom nivou i sasvim su uobičajeni deo čovekovog života. Često osoba ima identitete koji su u suprotnosti sa njenim drugim identitetima, što dovodi do unutrašnjeg konflikta i negativno se odražava na funkcionisanje na poslu. Neutralisanjem tih unutrašnjih konflikata i unutrašnjih barijera postiže se znatno veća efikasnost una poslu.

Metodu Integra Protokol razvio je terapeut i trener ove metode Vladimir Stojaković tokom svog dugogodišnjeg rada sa psihološkim problemima klijenata.

Kada se primenjuju ove metode?

  • Neprihvatanja planiranih promena
  • Otpor u saradnji unutar tima i sa nadređenima
  • Problem u definisanju i sagledavanju ciljeva
  • Problem u ostvarivanju planiranih ciljeva
  • Neprihvatanje autoriteta
  • Prevazilaženje konflikata
  • Neutralisanje negativnih verovanja
  • Problem sagorevanja (burn out)
  • Neutralisanje negativnog emotivnog naboja koji je vezan za uslove na poslu

Kako se primenjuju ove metode u HR procesu?

Metode se primenjuju prvenstveno na sebi radi eliminisanja ličnih prepreka u radu sa drugima. Primena pomenutih metoda traje najčešće od pola sata do sat vremena. Potrebno je imati na raspolaganju miran kutak na kome neće biti uznemiravanja. Mogu se primenjivati na sebi u kućnim uslovima, što je verovatno najzgodnije, ali i u kancelariji tokom pauze, na putu itd.

Navedene metode mogu da se primenjuju planirano i sistematično tokom procesa razvoja kadrova. Neophodno je da se sa kadrovima radi individualno, a svaki pojedinačan proces traje sat vremena. Nakon seanse, osoba se lagano vraća svojim radnim obavezama bez posebnog perioda „oporavka“.

Seanse se mogu praktikovati svaki dan, a retko je potrebno više od nekoliko seansi zaredom da bi se rešili najčešći problemi koji se najčešće javljaju na radnom mestu.

Šta se dobija seminarom?

Primenom Integra Protokola, DP2 i Univerzalnog metoda HR eksperti dobijaju jedan moćan alat za upravljanje pre svega sopstvenim unutrašnjim kapacitetima i artikulacijom poslovnih aktivnosti. Benefite od primene pomenutih metoda mogu da primete i na ličnim problemima koji nemaju veze sa poslom, ali svakako najveći učinak leži u poboljšanju međuljudske komunikacije, savladavanju stresa na poslu i poboljšanom razumevanju kadrova i kolega.

Održavanje seminara

Seminari mogu da se održavaju individualno, jedan na jedan sa osobom koja je u HR službi zadužena za razvoj kadrova/upravljanje talentima. Ukoliko postoji veće interesovanje, kod HR agencija ili kod većih HR službi, seminar može da se održi i unutar firme za više osoba, po dogovoru.

Seminar uključuje i sav štampani materijal koji je potreban za savladavanje metoda, koji kasnije služi kao vodič u radu.

Cena seminara zavisi od broja osoba koje prisustvuju i može se dobiti na upit.

Seminar drži licencirani trener sa dugogodišnjim iskustvom Zorica Zarić.

Spread the love

Add Your Comment